David Wilkerson: Synet fra 1973


Jeg modtog et syn fra Gud som var så chokerende at det fik mit hoved til at snurre. Jeg har forsøgt at glemme det, men det er ikke muligt. Gud vil advare os om en forførelsens time som står for døren. Helligånden er mit vidne på at jeg nu vil advare jer omkring den forførelsens time som kommer over enhver troende fyldt med Helligånden. I må forberede jer på at blive foragtet, hadet og hånet.

"Og det skal ske i de sidste dage, siger Gud, da vil jeg udgyde af min Ånd over alt kød; og jeres sønner og jeres døtre skal profetere, og de unge iblandt jer skulle se syner, og de gamle iblandt jer skulle have drømme." (Ap.G. 2:17)

Jeg har modtaget to syner i mit liv. Det første syn fik jeg da jeg var 15 år, og alt hvad jeg så er gået i opfyldelse. Det andet syn har jeg været bange for at fremlægge, men nu har jeg besluttet mig for at gøre det. Jeg så fem, forfærdelige katastrofer som vil komme over jorden.
 

1) En økonomisk katastrofe som vil berøre hele verden. Jeg ser at vi vil få nogle år med velstand, og herefter vil der komme en økonomisk krise som vil få indflydelse på alle menneskers liv på jorden. Verdensøkonomerne vil ikke kunne forklare hvad der sker. Det vil begynde i Tyskland og brede sig til Japan, og til sidst vil det nå USA. Store velkendte selskaber vil kollapse. Mange kirker vil gå konkurs, og flere missionsprojekter vil blive nedlagt. Et af de mest tydelige budskaber som jeg nogensinde har modtaget fra Gud er dette: Udnyt de gode år som endnu er tilbage, og forbered dig på en økonomisk krise. Skab orden i din økonomi, for svære tider er på vej.
 

2) Naturen i fødselsveer. Der vil ske overnaturlige tegn og hændelser i naturen som er uforklarlige for menneskene. De verdens katastrofer, som vi nu oplever, er naturens fødselsveer som vil tiltage i styrke og intensitet i tiden op til Guds riges tilsynekomst. Jeg ser jordskælv i USA, og hungersnød vil tage til især i Kina, Indien og Rusland. Jeg ser hvordan verdens fødereserver vil blive udtømte og mange tusinde mennesker vil dø. Jeg ser at der vil opstå et nyt slags stormvejr som ligner ild fra Himmelen som efterlader sig røg og damp. Orkaner, hagl og oversvømmelser vil nå jorden i sådan en styrke at menneskene vil blive nødsaget til at erkende at jorden er plaget af nogle overnaturlige kræfter.
 

3) En tiltagende verdslighed i USA Jeg ser hvordan Nahums profeti vil gå i opfyldelse i nærmeste fremtid: "...dit slæb slår jeg op i ansigtet på dig, lader folkeslag se din blusel, riger din skam, dænger dig til med skarn og vanærer dig, ja sætter dig i gabestok." (Nahum 3:5) Fjernsynsprogrammerne vil blive af den værste slags, og kiosker vil være fyldte med urene magasiner. Skolernes seksualundervisning vil benytte sig af film som viser alle detaljer om det ægteskabelige samliv. Satan vil fremstille al Helvedes urenhed i en sådan grad at det vil være som i Lots dage.
 

4) Et oprør i hjemmet. Et af de største problemer i Amerika og i verden er et tiltagende had mellem de unge og deres forældre. Bibelen siger: "Og en mands husfolk skal være hans fjender." (Matt. 10:36) Forældre vil blive forrådt. Børn og forældre vil leve under det samme tag, men som fjender af hinanden. Det vil blive et større problem end narko, alkohol, seksuelt misbrug eller et hvilket som helst andet ungdomsproblem. En nylig undersøgelse viste at 45% af de adspurgte unge svarede: "Jeg hader mine forældre!"
 

5) En forfølgelse af de sande kristne som er fyldt af Helligånden og som elsker Jesus Kristus. Jesus har sagt at Helligånden vil komme over os. Han lovede os kraft fra det høje, men han forudsagde også forfølgelse for de sande troende: "Var I af verden, så ville verden elske sit eget; men fordi I ikke er af verden, men jeg har valgt eder ud af verden, derfor hader verden jer. Kom det ord i hu, som jeg har sagt eder: En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, så vil de også forfølge jer;" (John. 15:19-20) "Broder skal overgive broder til døden, og fader sit barn, og børn skulle sætte sig op imod forældre og slå dem ihjel. Og I skal hades af alle for mit navns skyld; men den, som holder ud indtil enden, han skal blive frelst." (Matt. 10:21-23)

Formålet med denne forfølgelse er at skille de sande troende fra de falske. Tiden er ved at løbe ud, og Evangeliet skal forkyndes for alle nationer inden Jesus Kristus kommer tilbage. Helligånden er blevet udgydt over tusinder, men der er stadig disciple som kun nøjes med at synge og glæde sig sammen med hinanden. Der findes kristne som taler i andre tunger, men som lever et urent liv. Jesus vil skille hveden fra rajgræsset og sprede sit ord i alle fire verdenshjørner. Guds ord vil gå i opfyldelse: "Ja, også alle de, som ville leve gudfrygtigt i Kristus Jesus, skal forfølges." (2. Tim. 3:12)

Helligånden viste mig at denne forfølgelse vil blive af en sådan grad som verden aldrig tidligere har set. Jeg ser hvordan den stiger op af havet som et dyr. Den vil komme til syne på et tidspunkt hvor religionsfriheden er på sit højeste. Den vil brede sig fra USA til Canada og til resten af verden, og til sidst vil den blive til en slags galskab. Denne galskab er allerede tilstede i dag. Antikrists ånd er i færd med at indtage menneskehjerter i regeringer og i retssystemer. Han vil fremprovokere åndelige katastrofer som snart vil nå de offentlige institutioner, kirkerne, missionærerne og tjenerne. Jeg ser hvordan der kommer en tid hvor størstedelen af missionsarbejdet, radioprogrammerne og tv-programmerne vil blive overvåget så grundigt af de offentlige myndigheder at mange vil opgive deres aktiviteter.

Jeg ser at der vil opstå en verdenskirke. Man vil danne et verdensomspændt kirkeråd som vil bestå af liberale, økumeniske (fælleskirkelige) protestanter og den romersk-katolske kirke. Man vil forene sig for at skabe en af de mest magtfulde, religiøse foreninger som nogen sinde har været på denne jord. Denne synlige superkirke vil kun være åndelig af navn. Den vil benytte Jesu Kristi navn flittigt, men i virkeligheden vil den være antikristelig og dens aktiviteter vil være politiske. Denne kirke vil have mange sociale aktiviteter og mange velgørende medarbejdere. Dens ledere vil fremstå fulde af næstekærlighed.

Pludseligt vil der ske nogle mystiske hændelser. Lige ved den tid hvor man tror at den økumeniske bevægelse er ved at dø ud, så vil disse hændelser forstærke bevægelsen. Rom vil insistere på at de økumeniske protestanter skal modtage forskellige privilegier. Paven vil regne sig selv for en politisk leder i stedet for en åndelig leder af verdenskirken.

Jeg ser en hær af professionelle mennesker som vil indtage indflydelsesrige poster i denne superkirke. Det er onde mennesker, antikrists folk som er besat af tanken om en superkirke med en stor politisk magt, klar til at konfrontere enhver som sætter sig op imod dens beslutninger.

Jeg ser hvordan denne superkirke vil byde de homoseksuelle velkommen. Ikke alene vil de få en varm velkomst, men de vil også blive opmuntret til at fortsætte deres handlinger. De homoseksuelle vil blive indsat som tjenere i høje stillinger. Det vil blive bekendtgjort at de er en ny slags evangeliske pionerer som kommer med nye ideer om kærlighed og evangelisering. Den kristne litteratur og skolebøgerne vil indeholde en undervisning som fremstiller homoseksualitet som noget normalt og acceptabelt i det kristne liv. I nogle af disse kirker vil man endog se mennesker som danser rundt uden tøj på.

Menneskene vil blive tilbedere af skabningen i stedet for tilbedere af Skaberen. Gud vil overgive disse tilbedere til deres egne synder, og dette vil resultere i en dom som går ind over sindet. Der vil opstå en ny form for sindssyge som ikke vil kunne behandles. Der vil også ske okkulte handlinger inde i kirken. Jeg ser hvordan denne verdensomspændte superkirke vil acceptere forskellige former for okkult praksis. I nogle af de mest kendte kirker i USA kan man allerede nu finde spiritistiske møder i stedet for bedemøder. Mange ledere vil blive fascineret af de overnaturlige handlinger som de sataniske spiritister vil udføre. Jeg ser hvordan dagen nærmer sig hvor mange ledere som aldrig har levet sammen med Jesus, nu vil begynde at leve tæt sammen med Djævelen. Satan vil fremstå som en lysets engel, for om det er muligt at forføre selv de udvalgte.

Men jeg ser også en anden kirke. Denne kirke er åndelig og opererer i det skjulte. Den vil bestå af de sande efterfølgere af Jesus Kristus, dem som bevæger sig fremad i det åndelige liv forenet af Helligånden og deres fælles tro på Jesus Kristus og Hans Ord. Denne kirke vil have en særlig autoritet, men den vil være en hemmelig kirke. Den vil bestå af kristne fra alle forsamlinger, unge og gamle, hvide og sorte fra alle nationer. Når den synlige superkirke vil fremstå med politisk magt, så vil Kristi usynlige legeme vokse i en enorm kraft. Denne kraft vil være et resultat af forfølgelse. Forfølgelsen som vil komme over jorden vil skabe en større forening mellem Jesus Kristus og hans menighed. Der vil blive mindre interesse for de forskellige forsamlinger og mere fokus på Jesu Kristi komme. Helligånden vil forene legemet til at være ét i Kristus. Denne sande menighed vil modtage en stor salvelse og kraft fra Helligånden til at forkynde evangeliet i alle verdens hjørner.

Jeg ser en forfølgelse af evangeliets forkyndelse igennem medierne. Der er endnu ytringsfrihed i dag. Dørene har aldrig været så åbne for at tale om Jesus, helbrede de syge og forkynde evangeliet, men vær på vagt, for forfølgelsen er begyndt. Der er allerede nye toner i luften. De kristne tv-programmer vil blive en skydeskive for Satans angreb, og han vil være fast besluttet på at lukke disse programmer. De døre som nu er åbne vil langsomt og sikkert lukke sig. Helligånden har pålagt mig at sige til de tjenere som arbejder i disse områder: "Der kommer en nat, da ingen kan arbejde."

Der vil snart komme en forfølgelse igennem Hollywood. Jeg ser hvordan Hollywood allerede nu angriber den sande tro igennem sine film. Præster og evangelister bliver fremstillet som kvaksalvere. De kirker og ledere som prædiker det sande evangelium vil blive nedgjort, mens dem som forkynder okkultisme vil blive herliggjort. Forfølgelse er på vej igennem TV-komediernes latterliggørelse. Producerne vil forvandle alt til blasfemi, og tusinde vil sætte sig foran fjernsynet for at deltage i bespottelsen af det som før var helligt. Overalt vil man opleve at Jesus Kristus og hans blod bliver nedgjort, mens Djævelen bliver herliggjort.

Der vil snart komme en tid med forfølgelse i form af ekstra beskatning af kirkerne. Ja, der vil komme en dag hvor enhver kristen organisation skal betale skat. Jeg ser hvordan det vil begynde med mindre beskatninger, men det vil ende med at mange uafhængige kirker og missionsforbund vil gå bankerot. Kristen undervisning vil blive nedgjort. De kristne skoler og universiteter vil ikke kunne unddrage sig denne forfølgelsens time. For det første vil der være politiske angreb og finansielle beskæringer. For det andet vil de studerende blive så ukoncentrerede at det ikke kan forklares. Mange vil miste respekten for deres lærere. For det tredje vil universiteterne blive indtaget af undervisere som arbejder i Satans tjeneste for at underminere troen. Satan vil forsøge at fjerne de sande kristne fra skolebestyrelserne og indsætte liberale mennesker som vil åbne op for nye filosofiske holdninger. Lederne af de kristne institutioner bør forberede sig på vanskelige tider, såvel materielt som åndeligt

Der vil komme en tid hvor det ikke er populært at tro på Jesus Kristus. Forfølgelsen vil adskille fårene fra bukkene. De som alene søger efter følelsesmæssige oplevelser vil vende tilbage til deres narkomisbrug eller okkult praksis. Den ungdom som tilbeder Satan vil skabe foreninger som bygger på et had til Jesus. Disse foreninger eksisterer allerede i dag. Hvis du er en del af Jesu Kristi rige, så forbered dig på forfølgelse fra disse foreninger som også vil etablere sig på din skole. På mange skoler vil de unge som følger Jesus blive moppet af de andre unge. Denne bevægelse imod Jesus vil blive styret direkte af Djævelen og af dem som er i hans følge. Angrebene mod efterfølgerne af Jesus vil tage til i sådan en styrke at flere unge kristne vil bryde sammen og fornægte deres tro.

Jeg ser hvordan der vil opstå en åndelig afdeling bag jerntæppet. Mens de frie lande vil opleve en bølge af forfølgelse, så vil landene bag jerntæppet og bambustæppet få en kort tid med en åndelig vækkelse. Guds Ånd vil strække sig bag jern- og bambustæppet for at nå hungrende sjæle i Rusland, Kina og Østeuropa. Gud har lovet at udgyde sin Ånd over alt kød, og han vil ikke ekskludere disse nationer. Den udgydelse som vi i dag ser i Finland vil brede sig til det nordlige Rusland. Når dørene lukker sig i visse områder, så vil de åbne sig andre steder. Efter en kort periode med frihed og åndelig vækkelse, vil dørene pludseligt blive lukket, og disse nationer vil blive overgivet til en grusom forfølgelse. Kristne japanere og koreanere vil blive brugt af Gud til at nå millioner af mennesker i Kina. Helligåndens udgydelse i Vesttyskland vil brede sig ind i Østtyskland.

Til sidst, men vigtigst af alt, for det berører enhver præst og kristen person: Der vil komme en hær af sladder og bagvaskelse. Jeg ser hvordan Satan har erklæret krig mod enhver Jesu Kristi tjener. Han vil benytte alle midler for at tilintetgøre enhver Guds mand som er fast besluttet på at forblive trofast i sin overbevisning. De ledere og tjenere som tror at de ikke har nogen fjender vil blive overrasket over at opdage at mennesker taler dårligt om dem. Især præsterne vil blive udsat for en ondsindet knurren i menighederne. Hustruerne til Guds tjenere vil på sammen måde blive udsat for sladder. Løgne og falske vidnesbyrd vil blive sendt ud direkte fra Helvedet. Legioner af løgnagtige ånder vil blive løst over jorden med det formål at anklage de kristne. Denne bagvaskelseskrig vil ikke kun blive rettet imod ledelsen, men imod enhver troende som er fyldt med Helligånden. Endog ungdommen vil blive konfronteret med sladder og intriger.

Nu kommer mine sidste ord fra Jesus. Jeg har altid været en positiv forkynder. Jeg plejer ikke at forkynde om dommen. Men, kære venner, det er umuligt at tale om Jesu Kristi komme uden at vores øjne må åbnes, så vi kan forstå hvad der sker omkring os. Jesus sagde: "Men når disse ting begynder at ske, da se op og opløft jeres hoveder, fordi jeres forløsning stunder til." (Lukas 21:28)

Da jeg fik dette syn, så lå jeg søvnløs i flere nætter. Jeg havde mange spørgsmål: "Hvordan skal vi kunne fortsætte med at gøre det som vi bør gøre, når så mange forlader Jesus og gemmer sig i frygt for at båden vil gå under?" Hvad skal vi gøre Herre? Skal vi overgive denne verden helt til Djævelen og lade ham gøre hvad han vil? Skal vi betale vores regninger og flygte ud på en lille gård mens vi håber på at ulykken vil vende, og at bedre dage vil komme? Hvad skal vi gøre for at sejre?

Elskede ven, det er nødvendigt at vi forstår Helligåndens tale. Jeg hørte bare syv ord, men de ord var så magtfulde at de vækkede et stort håb og en så stærk tro at jeg vågnede med et råb. Disse ord har brændt sig ind i mit hjerte. GUD HAR ALT UNDER KONTROL! Naturen er under hans kontrol. Når vi hører om jordskælv, hungersnød, epidemier og oversvømmelser, så synes det som om naturen er ude af kontrol. Men Guds ord siger klart at disse ting må komme. Du, Guds barn, Helligånden vil sige til dig: "Frygt ikke for naturens vrede!" Gud er også herre over oversvømmelserne, og du vil kunne se på det og sige: "Det er min Gud som taler!" Han taler, han advarer og han siger: "Forbered dig!" Endog Djævelen er under hans kontrol.

Djævelens magt er begrænset, og enhver kristen kan få ham til at flygte ved Guds ord og påkaldelsen af Jesu Kristi blod. Der står skrevet: "Stå Djævelen imod, så skal han fly fra jer." (Jakob 4:7) Du og jeg og alle omkring os, vi er alle under Guds kontrol, og vi er ikke afhængige af hvad der sker i verden, for alt virker til gode for dem som elsker Gud. Fremtiden er i hans hånd, og Gud ved nøjagtigt hvornår Jesus Kristus skal komme tilbage. Du kan roligt sige i dit hjerte: "Gud har alt under kontrol!" Her ender mit syn. Mange vil fortsætte med at sidde foran fjernsynet, gå til møde og klappe og synge om Guds nåde. Men, elskede ven, nu er det tid at indse at enden nærmer sig. Dette er den time som du har hørt om. Mange er urolige og frygtsomme, og de ved ikke hvad der vil ske. Elskede ven, Jesus kommer!

Kristus kommer for at sætte sit eget hus i stand!
 

"The Vision" af David Wilkerson

Oversat til dansk i 2015 af Kirsten H. Ribeiro, fra den portugisiske edition: "A Grande Visão"
 

Læs den fulde version på Norsk, klik HER!

 

PRINT     TILBAGE